Adresse

Anchersens vei 111
3043 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.890.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 72.250 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 87.928

Totalpris med omkostninger kr 2.977.928

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Kort om eiendommen

Velkommen til Anchersens vei 111. Dette er en av de siste mulighetene til å sikre seg en flott tomt i et utviklet boligområde som både er rolig og ypperlig tilrettelagt for en småbarnsfamilie - dette er en sjelden mulighet i et av byens attraktive villastrøk!

Solrike omgivelser med fin solgang. Flott utsikt mot byen og fjorden med innseilingen. Ca 15-20 min gangavstand til Strømsø Torg med alle nødvendige servicetilbud. Barnevennlig område i blindvei uten gjennomgangstrafikk.

Kort vei til flott turterreng med lysløype og glimrende rekreasjonsmuligheter sommer som vinter.

Tomten er ikke bundet opp imot noen spesiell husleverandør/entreprenør, slik at du her står fritt ved valg av husleverandør.

Rammetillatelse er gitt på alle tomtene for en moderne enebolig med utleieleilighet. Tegninger ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 937

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 20
Bruksnr: 730
Kommune: Drammen

Beliggenhet:
Velkommen til Anchersens vei 111. Dette er en av de siste mulighetene til å sikre seg en flott tomt i et utviklet boligområde som både er rolig og ypperlig tilrettelagt for en småbarnsfamilie - dette er en sjelden mulighet i et av byens attraktive villastrøk!

Solrike omgivelser med fin solgang. Flott utsikt mot byen og fjorden med innseilingen. Ca 15-20 min gangavstand til Strømsø Torg med alle nødvendige servicetilbud. Barnevennlig område i blindvei uten gjennomgangstrafikk.

Kort vei til flott turterreng med lysløype og glimrende rekreasjonsmuligheter sommer som vinter.

Tomten er ikke bundet opp imot noen spesiell husleverandør/entreprenør, slik at du her står fritt ved valg av husleverandør.

Rammetillatelse er gitt for en moderne enebolig med utleieleilighet. Tegninger ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Tomten er ikke bundet opp imot noen spesiell husleverandør/entreprenør, slik at du her står fritt ved valg av husleverandør.

Rammetillatelse er gitt for en moderne enebolig med utleieleilighet. Tegninger ligger vedlagt i salgsoppgaven. Rammetillatelsen er avgitt i juni 2020 og har varighet på 3 år. Kjøper må selv engasjere foretak som kan søke igangsettingstillatelse fra kommunen.

Tomten er attraktiv der den ligger tilbaketrukket og med fin utsikt. Barnevennlig og lite sjenanse av gjennomgangstrafikk.

Tomten ligger meget bra til i skrånende terreng.

Tomtens beskaffenhet er ikke undersøkt nærmere, men er trolig fjell/jord/leire. Det tas forbehold om negative/ukjente forhold i grunn og selger har evt. ingen kunnskap om slike.

Anchersens vei 111: 937 kvm (merk at tidligere adresse var nr. 103 D)

Vei, vann, avløp:
Felles privat vei opp fra kommunal vei (Anchersensvei). Veien berører alle tre tomtene samt nabotomt og det er tinglyst avtale for dette. Veien er anlagt ferdig fra selgers side og er opparbeidet og har et topplag med freseasfalt. Eventuell nytt asfaltdekke som topplag må kjøperne av tomtene bekoste selv.
Vann og avløpsledninger samt trekkerør for el. og fiberkabler er lagt inn på hver av tomtene. Anlegget vil være felles privat fra offentlig påkoblingspunkt og inn til hver sin tomtegrense. Tilknytningsavgifter/årsgebyr for vann/avløp/el.tilknytning tilkommer. Kjøper må selv kontakte netteier for tilknytningssted og kapasitet i området for el.tilknytning. Selger har ingen informasjon vedr. dette.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tomten gnr. 20, bnr. 756 (nabotomt til de 3 tomtene som selges nå) også har rettighet til vei, vann/avløp, ledninger etc. Se vedlagte tinglyste erklæringer som forklarer dette. I praksis betyr dette at dagens adkomstvei blir forlenget over denne eiendommen (gnr. 20, bnr. 730) og bort til gnr. 20, bnr. 756 iht. vedlagte kart. Dette vil skje en gang i fremtiden når gnr. 20, bnr. 756 skal bebygges. Uthus som står på gnr. 20, bnr. 756 og delvis inn på gnr. 20, bnr. 730 skal fjernes i løpet av 2022.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av kjøpers intensjoner for utvikling av eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over evt. felles ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser, situasjonskart, tinglyste erklæringer vedr. felles privat vei, ledninger etc. Konferer gjerne med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold må besvares av kommunen selv. Merk at ved endring av nåværende godkjente rammetillatelse vil det kreve ny søknad til kommunen.

Nabo i Anchersensvei 115, gnr. 20, bnr. 357 skal igang med å bygge garasje mot grensen til nr.109. Dette er avklart og godkjent av nåværende eier (selger) og er angitt i avstandserklæring datert 24.10.2019.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Området er avsatt til boligbebyggelse

Gjeldende regulering: Regulert til boligformål fra plan 09.09.1966.

Beskrivelse (type bolig)
Boligtomt med godkjent rammetillatelse.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Det er installert / ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-21-00023

Sentrale lover
Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Dersom avtale om salg (aksept bud) inngås før 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

(* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.)

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, og kjøper ikke er forbrukerkjøper:

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen «som den er».

Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke odel.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart for Anchersensvei 111
Matrikkelkart for Anchersensvei 111
Rammetillatelse med alle vedlegg for Anchersensvei 111
Tinglyste erklæringer :
Dok.nr 301822 tinglyst 29.06.1968 - Bestemmelse om bebyggelse
Dok.nr 64755 tinglyst 18.01.2021 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
- Bestemmelse om vann/kloakk
- Bestemmelse om adkomstrett
Dok.nr 1220746 tinglyst 01.10.2021 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
- Bestemmelse om vann/kloakk
- Bestemmelse om adkomstrett
Avstandserklæring mot gnr. 20, bnr. 357 datert 24.10.2019.

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.