Adresse

Kverntangen 52
3077 SANDE I VESTFOLD

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.500.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 62.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 78.177

Totalpris med omkostninger kr 2.578.177

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Kort om eiendommen

Dette er en sjelden mulighet! Nå kan vi tilby en meget attraktiv boligtomt i et av Sandes mest populære og barnevennlige boligområder. Meget solrikt og med fin utsikt over sjøen.

Her har du kort vei til sjøen, skole, barnehage, bussholdeplass og et eldorado av tur- og bademuligheter. Kun en kort spasertur til nærmeste matbutikk. Fra tomtene er det kun ca. 10 minutter til friidrettsbane, fotballbane og kunstgressbane og du har både Kverntangen badeplass, marka og kyststi i nærområdet.

Sande sentrum byr på et godt utvalg av blant annet butikker, restaurant, vinmonopol, togstasjon mm.

Ca. 15 minutter til Drammen og 45 min til Oslo med bil.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 836

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning
  • Offentlig vann/kloakk
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 425
Bruksnr: 123
Kommune: Holmestrand

Beliggenhet:
Dette er en sjelden mulighet. Nå kan vi tilby en meget attraktiv boligtomt i et av Sandes mest populære og barnevennlige boligområder. Meget solrikt og med fin utsikt over sjøen.

Her har du kort vei til sjøen, skole, barnehage, bussholdeplass og et eldorado av tur- og bademuligheter. Kun en kort spasertur til nærmeste matbutikk, både Coop Prix og Kiwi. Fra tomtene er det kun ca. 10 minutter til friidrettsbane, fotballbane og kunstgressbane og du har både Kverntangen badeplass, marka og kyststi i nærområdet.

Sande sentrum byr på et godt utvalg av blant annet butikker, restaurant, vinmonopol, togstasjon mm.

Ca. 15 minutter til Drammen og 45 min til Oslo med bil.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Regulering

Gjeldende regulering: Regulert til boligformål iht. plan over Lersbryggen fra 26.02.1987. Plan med bestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven.

Utdrag fra reguleringsplan: BYGGEOMRÅDER
Boliger
I områdene skal oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Eksisterende boliger inngår
i planen, nye eneboliger er vist på reguleringskartet med konturstrek. Utnyttelsesgraden skal
ikke overstige 0,20.
Før det gis byggetillatelse for utfyllingstomter skal det foreligge en tomtedelings-
/bebyggelsesplan for det aktuelle området, godkjent av bygningsrådet, som skal vise adkomst
og parkering.
Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bygninger, fortrinnsvis med saltak. Takvinkelen
fastsettes av bygningsrådet ut fra hensynet til takvinkler for eksisterende hus i nærheten.
Garasjer kan bare oppføres i 1. etasje med grunnflate ikke over 40 m2, og skal være tilpasset
bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.
De skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighusene og tilpasses dette m.h.t.
materialvalg, form og farge.
Bygningsrådet kan, hvor forholdene ligger til rette for det, tillate oppført frittliggende
garasjer.
Frittliggende garasjer kan plasseres med en vegg i nabogrense innenfor rammen av
byggeforskriftene.
Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for
bolighuset, selv om den ikke skal oppføres samtidig med dette.
Garasjene endelige plassering fastsettes av bygningsrådet.
Bygningsrådet kan i samråd med vedkommende vegmyndighet tillate at garasjer oppføres.

I tillegg er det lagt føringer på hvor bebyggelsen skal oppføres på tomtene slik at man i minst mulig grad hindrer utsikten fra bakenforliggende tomter.

Vedlagte reguleringsplan viser et lite område avsatt til lekeplass, men lekeplassen er flyttet over på motsatt side av veien og lengre opp mot Kverntangen 66.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Det er installert / ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Infrastruktur vei/vann/avløp, strøm og fiber: Det er privat felles adkomstvei inn på området hvor man må betale sin andel i drift og vedlikehold av veien. Tinglyst veirett til alle tomtene på gnr. 425, bnr. 118. Offentlige vann og avløpsledninger ligger ved stikkveien som er adkomstvei inn til tomtene. Hver tomtekjøper må påregne kostnader til påkobling og graving. Vedr. strømtilførsel har megler vært i kontakt med Skagerak Nett og det er pr. mai 2020 kapasitet i nærmeste trafo til å kunne utføre strømtilkobling ved stolpe som står ved grense mellom Kverntangen nr. 46 og 48. Tomtekjøper må påregne tilknytningskostnader og andre kostnader til etablering av strømtilførsel etter avtale med Skagerak nett. Skagerak nett opplyste også at ledig kapasitet er "ferskvare" og vil kunne variere i fremtiden avhengig av øvrig forbruk i området. Tomtekjøper oppfordres derfor til å kontakte Skagerak nett slik at man får en oppdatering om status og kostnader før kjøp. Viken fiber har godt utbygget fiberkapasitet i området og påkoblingspunkter er avmerket på kart vedlagt i salgsoppgaven.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00177

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke odel.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart
Matrikkelbrev
Eiendommens reguleringsmessige forhold med kart og bestemmelser.
Kart fra kommuneplanens arealdel.
Info fra Viken fiber vedr. fibertilknytning.
Kart som viser vann og avløpsledninger.
Alle tinglyste servitutter på eiendommen.
Situasjonskart med illustrert husplassering og siktlinje for Kverntangen 54.
Situasjonskart med foreslått adkomstplassering til hver tomt.

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.