Adresse

Hanna Winsnes gate 4 A
3014 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 10.000.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 250.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 265.677

Totalpris med omkostninger kr 10.265.677

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 4 100,- / kr 7 400,- / kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Ola Novak Ødegaard
+4797164416
ono@dahlas.no

Kort om eiendommen

Sjelden premium-tomt på Toppenhaug selges. Her vil man bo i en rolig og trafikkstille gate med herlig fjordutsikt i et av byens mest attraktive og eksklusive villastrøk. Det foreligger godkjent rammetillatelse for tiltak på eiendommen, slik at mye ligger til rette for ny eier.

Tomten ligger med flott utsikt over byen, fjorden og med gode solforhold. Det er gangavstand til togstasjonen, sentrum og adkomsten til turstiene i åsen er svært enkel. Skolekretsen er også svært attraktiv og det er et stort tilbud i nærheten både mht. idrettstilbud, Kjappen, nærhet til Bragernesåsen.

Her bor man sentralt, men nyter samtidig rolige omgivelser i et solid nabolag. La ikke denne tomten gå fra deg - vi tror det kan bli lenge til neste anledning med rammer som dette.

Kontakt eiendomsmegler for ytterligere informasjon.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 831

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 113
Bruksnr: 216
Kommune: Drammen

Beliggenhet:
Tomten har en fantastisk flott beliggenhet der den ligger høyt og fritt rettet mot byen og utsikten. Her bor man i umiddelbar nærhet til både Drammen sentrum og til de fine og store friluftsområder som Bragernesåsen har å by på.

Toppenhaug er et svært attraktivt og samtidig fredelig strøk i bydelen Bragernes hvor man virkelig kan si at by og natur møtes. Høyt hevet og med en herlig fjordutsikt ligger tomten med adresse i Hanna Winsnes gate som er en av byens best ansette adresser.

Her nyter man den umiddelbare nærheten til den frodige
Bragernesåsen med alt den har å tilby av vakre naturopplevelser. Inngangen til de velkjente turstiene i åsen ligger rett bortenfor eiendommen og fører videre til både Åspaviljongen og Spiralen.

Nærområdet har i det vesentlige villabebyggelse og nærheten til Bragernes skole og det nærliggende park- og rekreasjonsområdet som kalles Kjappen. Løkkebergene vel fremmer både trivsel og er også en aktiv bidragsyter for å legge til rette for gode oppvekstvilkår.

Hanna Winsnes gate ligger med nærhet til det meste og her er alle forutsetninger til stede for et attraktivt og innholdsrikt bomiljø.

Bragernes:
Drammen Rådhus, Bragernes torg, byens kinosenter, teater og en rekke andre servicetilbud finner du på Bragernes. Her finner du noe for en hver smak. Bragernesåsen og marka befinner seg rett bakenfor og sammen med den betydelige oppgraderingen av elvebredden byr nærområdet på mange fine turmuligheter.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Sjelden premium-tomt på Toppenhaug selges. Her vil man bo i en rolig og trafikkstille gate med herlig fjordutsikt i et av byens mest attraktive og eksklusive villastrøk. Det foreligger godkjent rammetillatelse for tiltak på eiendommen, slik at mye ligger til rette for ny eier.

Tomten ligger med flott utsikt over byen, fjorden og med gode solforhold. Det er gangavstand til togstasjonen, sentrum og adkomsten til turstiene i åsen er svært enkel. Skolekretsen er også svært attraktiv og det er et stort tilbud i nærheten både mht. idrettstilbud, Kjappen, nærhet til Bragernesåsen.

Her bor man sentralt, men nyter samtidig rolige omgivelser i et solid nabolag. La ikke denne tomten gå fra deg - vi tror det kan bli lenge til neste anledning med rammer som dette.


Beskaffenhet:
Tomten ligger meget bra til i lett skrånende terreng. Tomtens beskaffenhet er dog ikke undersøkt nærmere, og det må tas forbehold om tilstand og type masser det består av. Deler av den betegnes som naturtomt hvor innslag av fjell ol. må tas høyde for og hvor man enkelte steder kan påregne sprenging og andre steder utfylling. Det må således tas forbehold om ukjente forhold i grunn, og det tillegges at selger ikke har kunnskap om grunnforholdene og tilstand. Kjøper må således bære alt ansvar knyttet til grunnforhold og til videre utvikling/bebyggelse. Tomtearealet kan avvike da eiendommen har usikre eiendomsgrenser.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av husplassering/prosjektering ut i fra kjøpers intensjoner for eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over evt. ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser samt påse ivaretakelse av særskilte private bestemmelser for denne tomten. Konferer gjerne også med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold må besvares av kommunen på direkte forespørsel fra interessent. Tomten skal iht. servitutt bebygges med villamessig bebyggelse.

Tilknytnigsavgift/årsgebyr for vann-/kloakk-/renovasjon/strøm tilkommer. Tilknytningsavgifter for vann- og kloakk iht. prisliste for Drammen kommune per 2020 angitt til: ca. kr 6.500,- inkl. mva for vann og ca. kr. 6.500,- inkl. mva for avløp. Selger besørger at vannledning blir lagt til eiendomsgrensen, og avløpsledning ligger til eiendommen i dag.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Gjeldende plangrunnlag for eiendommen:
Eiendommen er uregulert, men den er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015, og dens bestemmelser. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål.

Eiendommen omfattes også av kommunal veileder

Retningslinjer for for tetting i villaområder, vedtatt 18.12.2018. I tilhørende plankart ligger eiendommen i område A: Villaområder der fortetting kan tillates.
Innenfor villaområdene tillates det kun oppføring av bygninger med småhuskarakter, for eks. tomannsboliger. Eiendommens areal er tilstrekkelig til å prosjektere en tomannsbolig.

Dispensasjoner:
Dersom tiltaket holder seg innenfor bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og gjeldende retningslinjer skal det ikke være nødvendig med dispensasjoner etter plan- og bygningsloven. Fravik fra Gatenormen og særskilt løyve fra Veglova regnes ikke som dispensasjon iht- pbl § 19-1.
Dersom tiltaket i stor grad fraviker Retningslinjer for fortetting i villaområdene kan det bli krevd reguleringsplan for eiendommen.

Beskrivelse (type bolig)
Eiet boligtomt

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Selger har satt begrensning om bebyggelse av en enebolig med maksimalt etablering av 2 husstander på eiendommens areal totalt sett. Det er også lagt en begrensning på møne- og gesimshøyde. Høyden på disse skal ikke overstige de høyder som ligger til grunn for rammetillatelse av 2019, dvs. maksimal tillatt mønehøyde k. + 90,2 og maksimal tillatt gesimshøyde på k. + 88,2. Selger har fått på plass rammetillatelse for oppføring av tiltak godkjent 30.10.2019. Godkjenning med snitt, fasader plantegninger, situasjonsplan og utomhusplan vedlegges i salgsoppgaven. Den til en hver tid eier plikter å videreføre disse begrensningene ved evt. salg eller annen type overdragelse, samt å samtykke til evt. tinglysing av disse begrensningene dersom selger skulle kreve dette enten før eller etter overtakelse.

Vannledning....

Selger forutsetter at skjøte tinglyses ifm. denne overdragelsen, og in-blanko skjøte vil ikke bli akseptert.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknytning via privat stikkledning over naboeiendom. Selger besørger at vannledning blir lagt til eiendomsgrensen, og avløpsledning ligger til eiendommen i dag.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00166

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutter
Tolkning av servitutter
Rammetillatelse

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.