Adresse

Brentåsen Boligområde
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 11.000.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 275.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-


Sum øvrige omkostninger kr 276.377

Totalpris med omkostninger kr 11.276.377

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 48986

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser
Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 321
Bruksnr: 603
Kommune: Drammen

Innhold
Tomteområde for inntil 38 - 50 enheter.

Standard:
Se video av området: https://vimeo.com/126468583

Beliggenhet:
Området er meget flott beliggende på Ebbestad, grensende til delvis eksisterende bebyggelse og med lysløype på to sider av feltet. Meget attraktivt område, panoramautsikt. Området ligger i populært turområde med et stort nett av skiløyper/turløyper.

Svelvik sentrum, 'Vestfolds nordligste sørlandsby' med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder.

Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 25 minutters kjøring til Drammen og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen. Fergen gir også kort vei til Oslofjordtunnelen.

Kort vei til det meste:
Busstopp i Markveien ca 400 meter unna.
Innenfor en radius på 2 km finner man flere sportsmuligheter som Solbakken Fotballbaner 1,8 km, treningsstudio 1,2 km,
Ebbestadhallen 1,1 km og kun 1,1 km til tennishallen på Ebbestad.
Det er både skole og barnehage innenfor den samme radiusen.
Tømmerås Barnehage 1,9 km
Ebbestad Barnehage 1,3 km

Varer/tjenester:
Svelvik Senter 2,5 km
Kiwi Svelvik Senter 2,5 km
Svelvik Vinmonopol 2,5 km
Boots Apotek 2,9 km
Sparebanken Øst 2,9 km
Joker, Ebbestad 600 m
Kiwi Bjørnstad 2,5 km
Mix Pølsebaren 2,4 km
Shell Svelvik 1,9 km

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

Beskaffenhet:
Området er på 48.986 kvm.

Eier har også en tilliggende tomt ved siden av området på ca. 15 mål/ gnr. 321 bnr. 604, denne tomten er ikke regulert, men satt av til boligformål i kommuneplanen.
Det er tinglyst en erklæring som gjør at kjøper av gnr. 321 bnr. 603 plikter å dimensjonere vann, avløpsledninger, strøm tele/ Internett kabler m.v. slik at eier av bnr. 604 siden kan knytte seg til denne infrastrukturen uten kostnad. Det forutsettes at infrastrukturkapasiteten på bnr. 603 bygges med tilstrekkelig kapasitet for inntil 15 nye boliger på bnr. 604.
Bnr. 604 gis også adkomstvei over bnr. 603 slik det fremgår av reguleringsplan for Brentåsen Boligområde i Svelvik kommune, vedtatt av kommunestyret 12.02.2015 jfr. reguleringsbestemmelsene §6.1.7 der det står" Samlevei V1 kan forlenges og benyttes som adkomst for evt. fremtidig boligfelt lenger inn".

Kjøper må selv bekoste opparbeidelse av all infrastruktur i feltet så som vei, vann, avløp, strøm, fiber m.v. Det må påregnes at kjøper må anlegge en ny nettstasjon inne på området, vurdering av elektromagnetisk stråling må gjøres i den forbindelse, se vedlegg fra Skagerak Energi.

Regulering

Reguleringsplan fra 23.03.2015, bebyggelse og anlegg. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønntstruktur, hensynssoner og faresoner.

Kommuneplan fra 07.09.2015. Boligbebyggelse, nåværende, B04 Boligbebyggelse- fremtidig, LNRF areal - nåværende, H370 Faresone høyspenningsanlegg.

Infrastruktur med veier, vann, avløp, elektrisitet, telefon, data etc. må etableres i samsvar med reguleringsplanen.
Dette er et område med råtomter og kjøper må selv utføre og bekoste dette.
Rekkefølgebestemmelser må hensyntas av kjøper, dog er det slik at selger har opparbeidet og bekostet innkjørsel til feltet (2019).
Dermed utgår bestemmelsen om at man skal opparbeide ca. 40 meter med gangfelt langs Markveien idet dette også er utført i 2019.

Felt B1: 5 tomter for terrassehus, eneboliger og rekkehus.
Ei stor tomt for terrassehus og 4 enkelt tomter for enebolig eller rekkehus. Antatt antall boligenheter 12 terrasseleiligheter og 4 enebolig, rekke.

Felt B2: 6 tomter, for rekkehus, felles parkeringsplass. Antatt antall boligenheter 6.

Felt B3: 5 tomter til enebolig, parkering på egen tomt, antatt antall boligenheter 5.

Felt B4: 8 tomter, til enebolig, store tomter, parkering på egen tomt, antatt antall enheter 8.

Felt B5: 3 tomter, enebolig i rekke, felles parkering, antatt antall enheter 3 stk.

På felt B3 og B4 viser illustrasjonsplanen tomtebredder på 17- 20 meter som gir tomter på 600- 800 m2. I tillegg er det enda større tomter på oversiden av vei AV1 som først og fremst blir store fordi det må være brede nok til å få en akseptabel adkomst til disse eneboligene. Ved evt. å se på muligheter for å bygge rekkehus på disse feltene vil man kunne få flere enheter, men da må man finne en fellesløsning for parkering.

Beskrivelse (type bolig)

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Tomten ligger i skrått lende på Ebbestad i Svelvik kommune.

Eiendommen ligger ved lysløypa og grenser mot denne på to sider.

På andre siden av høyspentmasten er det etablert et boligområde fra 1970 tallet.

For utbygging må vedlagte reguleringsplan med bestemmelser etterfølges, herunder infrastruktur, parkeringsplasser, leke, friområder osv.

Grunnmasser består sannsynligvis av fjell og mulig noe løsmasser.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser vedrørende forurensning eller andre typer undersøkelser som kan få konsekvenser eller føre til eventuelle tilleggskostnader ut over normale gravekostnader.

Fornminnekontroll er utført.

For området gjelder generelle bestemmelser, forskrifter og vedtatte reguleringsbestemmelser for området spesielt.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand.

Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Kjøper må selv bekoste fremføring av strøm, evt. fiber, vei, vann og kloakk til området. Hovedledninger for avløp (Ø200mm) ligger like sønnafor gravlunden, ca. 80 meter fra grensa til boligområdet, mens vannledning (Ø250mm) ligger helt inntil på samme side. Trykk i vannledning oppgis til 6,3-6,6 kp cm2. Dette tilsier tilfredstillende kapsitet både for vannforsyning og avløp. Ved detaljprosjektering av området må det legges vekt på å finne gode løsninger for bortleding av overvann. Øst i området kommet det ned en liten bekk som en må være oppmerksom på spesielt ved detaljprosjektering av bebyggelsen i felt B1. Overvannsanlegg skal dimensjoneres for å tåle vesentlig nedbør på kort tid og baseres på lokal behandling og bortleding. Under prosjekteringen må behov for fordrøyningsmagasin vurderes og evt. planlegges. Se bestemelsenes pkt. 6.c.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Oppdragsnummer
1-19-00419

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i Svelvik kommune.

Konsesjon
Det er ikke konsesjon men kjøper må påtegne egenerklæring om konsesjonsfrihet pga. eiendommens størrelse.

Vedlegg
Prisestimat, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​takst fra takstmann Lars Rype
Situasjonskart
Matrikkelutskrift
Oversiktskart med areal og koordinater
Oversiktskart med grenser
Matrikkelbrev
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Vedtatt reguleringsplan
Mail fra Svelvik kommune vedrørende vann og avløp, datert 03.06.2015
Svarbrev fra Svelvik kommune datert 25.10.2017
Tinglyst erklæring 27.10.1956 Skjønn
Tinglyst erklæring 12.03.1993 Avtale om leie av grunn til lysløype, turvei
Tinglyst erklæring 09.10.2003 Elektriske kraftlinjer
Tinglyst erklæring 07.12.2017 Veirett
Tinglyst erklæring 25.10.2019 Bestemmelse om adkomstrett. Med flere bestemmelser.
Beregning av elektromagnetiske felt, samt hørbar støy, samt hørbar støy, datert 18.02.2015
Dokument Skagerak Energi - varsel om utarbeidelse av forslag til detaljreguleringsplan for Brentåsen, Ebbestad, datert 28.10.2012

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om veg - Tinglyst dato 07.12.2017
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Bestemmelse om veg - Tinglyst dato 25.10.2019
Bestemmelse om veg

Bestemmelse om vann/kloakk - Tinglyst dato 25.10.2019
Bestemmelse om vann/kloakk

Rettighet - Tinglyst dato 13.12.1993
Bestemmelser om regulering av leien Bestemmelser om forlengelse LEIE AV AREAL Bestemmelse om anlegg og drift av lysløype/skianlegg Arlig leie kr. 1.500,- fra 1.1.1990 for 40 år Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler - Tinglyst dato 25.10.2019
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel - Tinglyst dato 25.10.2019
Bestemmelse om fiber-, data- og telekabelAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.