Adresse

Solsvingen 115
3034 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.690.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 62.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 77.654

Totalpris med omkostninger kr 2.767.654

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Ola Novak Ødegaard
+4797164416
ono@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 1333

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Barnevennlig
  • Rolig
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 24
Bruksnr: 42
Kommune: Drammen

Parkering:
Skal løses på egen tomt iht. reguleringsbestemmelsene.

Beliggenhet:
Rolig og tilbaketrukket ligger eiendommen i Solsvingen i et etablert boligområde med kort vei til barnehage, skole, idrettsanlegg og dagligvarehandel. Umiddelbar nærhet til godt utbygget lysløypenett i marka. Gode solforhold og barnevennlig nærmiljø. Nærhet til busstopp med kort avstand til Drammen sentrum med jernbane, ekspressbusstopp og alle servicetilbud.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

Beskaffenhet:
Velkommen til Solsvingen og til en av de siste mulighetene til å sikre seg en flott tomt i et utviklet boligområde som både er rolig og ypperlig tilrettelagt for en småbarnsfamilie.

Her har man skole rett i nærheten og hyppig busskommunikasjon til sentrum. Skogen ligger også rett i bakkant og her er det hyggelig turområde opp mot Hellashytta som har bevertning og videre inn til Konnerudmarka. Eiendommen ligger solrikt til og har et hyggelig og ærverdig gårdstun som nabo.

Tomten er ikke bundet opp imot noen spesiell husleverandør/ entreprenør, slik at du her står fritt ved valg av husleverandør, såfremt det ikke strider med formspråk, regulering, offentlige planer eller andre privatrettslige begrensinger.

Tomten er attraktiv der den ligger tilbaketrukket og solrikt. Svært barnevennlig og lite sjenanse av gjennomgangstrafikk.

Tomten ligger meget bra til i lett skrånende terreng og bør være en ypperlig byggetomt. Arealer er angitt til ca. 1.333 kvm.

Offentlig vann og avløpsledning ligger på nabotomten og selger gir, etter nærmere angitte bestemmelser, samtykke til tilkobling over naboeiendommen som selger også eier. Det tas dog forbehold om evt. behov for avløpspumpe, og i tilfelle er dette kjøpers anliggende å bekoste/anlegge.

Tomtens beskaffenhet er ikke undersøkt nærmere, men er trolig naturtomt/fjell/jord/leire hvor man enkelte steder kan påregne sprenging og andre steder utfylling. Det tas forbehold om negative/ukjente forhold i grunn og selger har evt. ingen kunnskap om slike.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av ønsker/ husplassering/ prosjektering ut i fra kjøpers intensjoner for utvikling av eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over evt. felles ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser samt påse ivaretakelse av særskilte private bestemmelser for denne tomten. Konferer gjerne også med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold må besvares av kommunen selv.

Vei, vann, avløp:
Offentlig ledningsnett for vann og avløp på naboeiendom, og kjøper har ansvar for planlegging/tilknytting/kontakt mot kommunen ifm. planlegging av oppføring av bebyggelse. Tilknytningsavgift/årsgebyr for vann-/kloakk-/ renovasjon tilkommer.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2014-2036
Id 335
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 05.10.2015
Bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0602/Dokumenter/VedtaksDokumenter/KP_335_B20151015.pdf Lovmerknad PBL 2008 Delarealer: Delareal 1 333 kvm
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende

Reguleringsplan over Fjell nordre Gnr. 22, Bnr.1 og Fjell mellom Gnr. 24, Bnr. 22

Id 37/2
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 25.05.1977
Bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0602/Dokumenter/VedtaksDokumenter/B_MELDING.PDF

Delarealer: Delareal 112 kvm
Formål: Felles avkjørsel
Delareal: 1 206 kvm
Formål: Boliger
Id 329

Navn: Detaljregulering for Fjell nordre
Plantype: Detaljregulering
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 20.09.2016
Bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0602/Dokumenter/VedtaksDokumenter/BG20160920_3.PDF Lovmerknad PBL 2008

Delarealer: Delareal 6 kvm
Formål: Fortau
Feltnavn: o_SF2

Ettersom det ikke er angitt andre reguleringsbestemmelser for boligbebyggelsen utover at det skal være 1 stk. enebolig/tomannsbolig med maks 2 etasjer, vises det til Kommuneplanen for øvrige bestemmelser utover dette. Interessenter oppfordres til å kontakte kommunen for ytterligere informasjon.

I enebolig- og småhusområder, der det ikke i annen gjeldende plan er angitt grad av utnytting, skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for utbyggingsprosjekter ikke overstige 30 % av netto tomt, inkludert garasje og boder. Det bør tas høyde for avvik grad av utnyttelsesgrad grunnet privat vei som går over deler av eiendommen. Dette er en veirett som går til øvrige eiendommer nedenfor.

For ytterligere opplysninger se vedlagt kommuneplan og diverse opplysninger fra kommunen. Interessenter oppfordres på generell basis til å undersøke med kommunen dersom det er tvil om tiltaket eller deler av tiltaket kan gjennomføres.

Beskrivelse (type bolig)
Boligtomt

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med kyndige fagfolk før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Ikke tilknyttet pt.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold, men det er pt. ingen faste kostnader på eiendommen.

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-19-00237

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Budgiver må gjøre seg godt kjent med tomten og salgsoppgavens betingelser før bud avgis.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutter
Erklæring ifm. byggebegrensninger, og vann- og avløp
Avtale om vei, 1983
VA-kart

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.