Adresse

3. Strøm terrasse 12A
3046 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 7.990.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 199.750 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 215.427

Totalpris med omkostninger kr 8.205.427

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Ola Novak Ødegaard
+4797164416
ono@dahlas.no

Kort om eiendommen

Sjelden anledning i et av byens mest attraktive villastrøk - her tilbys en stor tomt med godt utviklingspotensiale enten det måtte være til eget bruk eller for utvikling og videresalg.

Tomten ligger med flott utsikt over byen og med gangavstand til togstasjonen, sentrum og marka - Danvik skolekrets er også svært attraktiv og det er et stort tilbud i nærheten både mht. idrettstilbud, Haukåsløypa, nærhet til skogen med flott turtilbud og ikke minst gangavstanden til de fleste sentrums-fasiliteter.

Perfekt for pendlere! Kun ca. 15 min. gangavstand til Strømsø sentrum med alle nødvendige servicetilbud og jernbanestasjon for videre pendling både mot Vestfold, Kongsberg og Oslo.

Vi håper den rette får utvikle eiendommen til sitt fulle og kommunen har allerede gitt tillatelse til felles avkjørsel mot 3. Strøm terrasse sammen med naboeiendommen.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 2261

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 18
Bruksnr: 73
Kommune: Drammen

Innhold
Sjelden anledning i et av byens mest attraktive villastrøk - her tilbys en stor tomt med godt utviklingspotensiale enten det måtte være til eget bruk eller for utvikling og videresalg.

Tomten ligger med flott utsikt over byen og med gangavstand til togstasjonen, sentrum og marka - Danvik skolekrets er også svært attraktiv og det er et stort tilbud i nærheten både mht. idrettstilbud, Haukåsløypa, nærhet til skogen med flott turtilbud og ikke minst gangavstanden til de fleste sentrums-fasiliteter.

Perfekt for pendlere! Kun ca. 15 min. gangavstand til Strømsø sentrum med alle nødvendige servicetilbud og jernbanestasjon for videre pendling både mot Vestfold, Kongsberg og Oslo.

Benytt denne anledningen til å skape noe nytt i et etablert og sentralt boligområde!

Parkering:
Parkering på egen tomt med felles adkomst sammen med naboeiendommen, gnr. 18. bnr. 220. Kjøper forplikter seg til å vederlagsfritt opparbeide 2 utendørs parkeringsplasser nederst på naboeiendommen gnr/bnr: 18/220 ned mot 3. Strøm terrasse dersom/når adkomst til dagens parkering blir endret. Kjøper vil inntil disse er opparbeidet kunne benytte dagens adkomst og parkeringsmuligheter. Adkomstrett og plikt til å etablere 2 p-plasser som nevnt over er forpliktelser som den til en hver tid eier må forholde seg til frem til etablering har skjedd. Kjøper av tomten plikter å formidle informasjon om disse forpliktelsene ved evt. videresalg. Se skisse.

Beliggenhet:
Attraktivt boligområde tilhørende Danvik krets. Det er enkelt med pendling, da det er gangavstand til Strømsø torg og sentralbanestasjon. Flotte turstier i skogen i bakkant og kort vei til Haukåsløypa hvor Drammen slalåmklubb har treninger og hvor det er skiskole og kurs for alle aldre.

Danvik er ellers kjent for å ha en av byens mest attraktive skolekretser med renoverte Danvik barneskole og nye Marienlyst ungdomsskole.

Eiendommen har en flott utsikt over byen og fjorden med innseilingen. Kun ca. 15 min. gangavstand til Strømsø sentrum med alle nødvendige servicetilbud og jernbanestasjon.

Området må betegnes som et av Drammens flotteste villastrøk.

Det er også enkelt med bilpendling med enkel adkomst til av- og påkjøring til E18.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no.

Beskaffenhet:
Tomtens beskaffenhet er ikke undersøkt nærmere, og det må tas forbehold om tilstand og type masser det består av. Store deler av den betegnes som naturtomt hvor innslag av fjell ol. må tas høyde for og hvor man enkelte steder kan påregne sprenging og andre steder utfylling. Det må således tas forbehold om ukjente forhold i grunn, og selger har ingen kunnskap til tilstand på grunnforhold.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av husplassering/prosjektering ut i fra kjøpers intensjoner for eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over evt. ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser samt påse ivaretakelse av særskilte private bestemmelser for denne tomten. Konferer gjerne også med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold må besvares av kommunen selv. Tomten skal iht. servitutt bebygges med villamessig bebyggelse.

Tilknytnigsavgift/årsgebyr for vann-/kloakk-/renovasjon/strøm tilkommer. Tilknyttingsavgifter for vann- og kloakk iht. prisliste for Drammen kommune per 2020 angitt til: ca. kr 6.500,- inkl. mva for vann og ca. kr. 6.500,- inkl. mva for avløp.

Regulering

Kommuneplan, kommunedelplan:
Id: 335. Navn: Kommuneplanens arealdel 2014-2036. Plantype: Kommuneplanens arealdel. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 05.10.2015. Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende.

Id: 370. Navn: Kommunedelplan for InterCity-strekningen Drammen - Kobbervikdalen. Plantype: Kommunedelplan. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 20.12.2016. KP-Hensynsonenavn. Vedlagt plan er samlet i ett
dokument etter vedtak av endring Strømbakken-Kølabånn september 2019.

Gjeldende regulering:
Id: 42A,2. Navn: Reguleringsplan for området Blektjernvegen - 4. Strøm Terrasse. Plantype: Eldre reguleringsplan. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 29.11.1983. Formål: Gang- og sykkelvei.

Id: 8,4. Navn: Regulering av 3. Strøm Terrasse, mellom Colletbakken og oppkjørsel til gnr. 17 bnr 128. Plantype: Eldre reguleringsplan. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 21.08.1941. Formål: Boliger.

Id: 9,5. Navn: Regulering av forbindelsesvei mellom 2. og 3. Strøm Terrasse. Plantype: Eldre reguleringsplan. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 17.08.1944. Formål: Boliger.

Regulering under arbeid:
Følgende planer berører og eller inkluderer eiendommen:
Id: 398. Navn Detaljregulering for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen. Status Planforslag. Plantype Detaljregulering.

Beskrivelse (type bolig)
Eiet tomt

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Eier av gnr/bnr: 18/220 er kjent med at de må påregne fremtidige anleggsarbeider ifm. bygging av boliger på siden og i bakkant av sin boligeiendom. Kjøper må påregne at adkomst/innkjøring blir felles med 18/220 og at naboeiendommen gis rett til å snu på denne eiendommen. Drifts- og vedlikeholdsansvar på adkomstarealet blir fordelt på brukerne.

Kjøper plikter å tinglyse slik adkomstrett for 18/220 dersom dette kreves.

Naboeiendommen gnr/bnr: 18/220, har signert avtale ifm. utvikling av denne eiendommen, samt en generalfullmakt til bruk for nødvendige aksjoner ifm. gjennomføring av utviklingen, tomtedelingen eller seksjoneringen. Herunder også for rett til nødvendig tinglysing, adkomst, adgang, kommunal kommunikasjon, seksjonering etc.

Eier av eiendommen må dog på ingen måte utøve disposisjoner som påfører naboeiendommen, gnr/bnr: 18/220 urimelige konsekvenser som vesentlig bryter med de planer som er skissert eller kjøpers påregnelige bruk av sin del av eiendommen. Eier av gnr/bnr: 18/220 på sin side skal ei heller stå til hinder for utvikling, gjennomføring og fremdrift, på tross av om det måtte være nødvendig med mindre korreksjoner i fremlagte skisser. Avvikene må dog ikke påføre urimelige konsekvenser for gnr/bnr: 18/220. Frem til hele utviklingen er gjennomført og realisert, plikter eier av naboeiendommen gnr/bnr: 18/220 ved evt. salg av sin eiendom, å videreføre bestemmelsene i sin avtale, erklæringer og kjøpekontrakt til evt. ny kjøper(e).

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årstall

Det er ikke fastsatt likningsverdi. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-18-00279

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsiking fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
dahl.webtopsolutions.com/customer.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.
3. Budrunder.no, en tjeneste levert av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutter
Avtale med naboeiendom
Utkast /skisse til deling (kun tenkt løsning og ikke omsøkt løsning)

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om bebyggelse - Tinglyst dato 12.01.1917
Bestemmelse om vannrett og krav om villamessig bebyggelse.

Bestemmelse om vann/kloakk - Tinglyst dato 10.08.2018
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Bestemmelse om vann/kloakk - Tinglyst dato 10.08.2018
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledningerAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.