Adresse

Pjokkabyveien 3
3442 HYGGEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 990.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 20.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-


Sum øvrige omkostninger kr 21.254

Totalpris med omkostninger kr 1.011.254

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 4 100,- / kr 7 100,- / kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 968

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 75
Bruksnr: 77
Kommune: RØYKEN

Beskrivelse

Beliggenhet:
Pjokkabyveien ligger inn til venstre fra hovedveien. Tomten ligger som nr. 2 på høyre hånd.

Hyggen er et svært idyllisk område med sandstrand og småbåthavn. Det er flott turterreng rett utenfor stuedøren, både innover i marka og langs sjøen. Du finner knapt et kosligere sted å bo. Og knapt et tryggere oppvekstmiljø. Hyggen har lekeplasser, barnehage og barneskole. Rett ved boligfeltet er det en populær fjellklatrevegg som brukes flittig. Fra Hyggen er det bare 4 kilometer til Røyken sentrum. Her finner du butikker og servicetilbud. Røyken sentrum er også et knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Drammen ligger bare 15 km. unna. Byen har et stort og variert tilbud når gjelder kunst. og kulturaktiviteter, kafeer og butikker m.m.
Avstanden fra Røyken sentrum til Oslo er 40 km. Reistid med tog til Asker, Sandvika og Oslo er henholdsvis 13,23 og 38 minutter.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Tomten er planert og det er dratt inn vann og avløpsledning på tomten.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Boligbebyggelse nåværende, kommuneplan, 01.10.2015.

NB: FOR Å BYGGE TOMANNSBOLIG MÅ EN TOMT VÆRE PÅ MINIMUM 1000 KVM. DENNE TOMTEN ER DERMED TIL ENEBOLIG.

Gjeldende regulering: Pjokkabyen, 14.05.1992.

Utdrag fra kommuneplanen:
§ 2.3 Forholdet mellom kommuneplan og regulerte boligområder

Innenfor regulerte boligområder i planer som ikke er nevnt i § 2.2 tredje avsnitt skal følgende bestemmelser og planelementer vist i plankartet gjelde:
Boligtype, antall boenheter, delelinjer 4
Der reguleringsplanen angir boligtype villamessig karakter, skal dette
forstås som ene- og tomannsboliger (boligkategori B1a og B1b).
Der reguleringsplanen angir tillatt høyde i 1 et., 1,5 et. og 1 et. med
underetasje/loft, skal gesimsen ikke overstige 5 meter og mønehøyden
ikke overstige 7 meter, begge målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
Der det er angitt maksimum størrelse på garasjer mindre enn 36 m2 kan det tillates frittliggende garasje på inntil 36 m2 BYA forutsatt at tillatt grad av utnyttelse ikke overskrides, og forholdene før øvrig ligger til rette for det.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
- Attraktiv tomt på 968 kvm
- 25 % BYA inkl. garasje i henhold til. kommuneplan
(noen kvm telles ikke med i areal beregningen idet en liten del av tomten ikke er avsatt til bolig i kommuneplanen).
- Meget familievennlig og rolig boområde
- Nærhet til sjø- og båtliv
- Gangavstand til bussholdeplass
- Flotte turområder i marka
- Naturskjønn og idyllisk beliggenhet
- Kjøper må selv bekoste og dra inn strømkabel, evt. vann og kloakkledninger dersom disse ikke er tilknyttet
- Kjøper må også selv betale alle tilknyttingsavgifter m.v. for eiendommen.




Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Det er lagt vann og kloakkledninger inn i tomten på 2000 tallet.Det er usikkert om disse ledningene er tilknyttet offentlig nett eller ikke. Kjøper må selv undersøke dette nærmere. Dersom de ikke er tilknyttet offentlig nett må kjøper selv bekoste fremføring av dette.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 200 000,-
Sekundær formuesverdikr 640 000,-
Formuesverdi årslall 2016

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-18-00207

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsiking fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt men kjøper må påtegne egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
dahl.webtopsolutions.com/customer.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.
3. Budrunder.no, en tjeneste levert av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert XX
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert XX
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert XX
Energiattest, datert XX
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert XX
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert XX
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Opplysninger fra forretningsfører Navn, datert XX, inneholdende:
‐ Boligopplysninger
‐ Innkalling og protokoll til ordinær
generalforsamling
‐ Årsberetning, samt årsregnskap og budsjett
‐ Revisjonsberetning
‐ Vedtekter
‐ Husordensregler

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.